Obchodné podmienky
pre OFFICE.LIFE

1. Všeobecné ustanovenie

 1. Obchodné podmienky pre OFFICE.LIFE platia pre využitie súvisiacich služieb, ktoré sú označené názvom „OFFICE.LIFE“ (ďalej len „obchodné podmienky“), ktorých poskytovateľom je:
  Spoločnosť: AAS Slovakia s.r.o.
  Adresa: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
  Štát: SLOVENSKO
  IČO: 47330856
  DIČ: 2023816080
  IČ DPH: SK2023816080
  Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č: 90751/B
  Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK89 1111 0000 0012 2315 9005
  Telefón:
  +421 220 620 621
  +421 915 110 948
  E-mail: info@aas-slovakia.sk
  (ďalej len „poskytovateľ“)
 2. Produkt OFFICE.LIFE je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (ďalej len „klient“). Spotrebiteľ (fyzická osoba – nepodnikateľ) nie je oprávneným prijímateľom služieb zo strany poskytovateľa.
 3. Všetky vzťahy medzi klientom a poskytovateľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Poskytovateľ je platcom DPH registrovaným v Slovenskej republike.

2. Spôsob objednania služieb

 1. Služby spadajúce do produktu OFFICE.LIFE sú poskytované vo viacerých úrovniach a produkt OFFICE.LIFE je dostupný vo verzii cloud alebo non-cloud (ďalej aj ako „verzia“). Produkt OFFICE.LIFE je webová aplikácia, ktorá jednoduchým spôsobom pomáha riadiť a evidovať administratívne, projektové a personálne procesy u klienta. Špecifikácia OFFICE.LIFE je dostupná na web stránkach www.office.life a www.office-life.sk (ďalej len „web stránky OFFICE.LIFE“). Objednanie konkrétnej verzie produktu a úrovne služieb produktu OFFICE.LIFE je možné výlučne on-line na web stránkach OFFICE.LIFE, a to po predchádzajúcej registrácii klienta. Objednanie služieb je záväzné až momentom úhrady ceny za služby, čím vzniká medzi poskytovateľom a klientom zmluvný vzťah.
 2. Služby sú poskytované zo strany poskytovateľa odplatne. Cena za služby je uvedená v mene euro (EUR) bez DPH a zodpovedá sume, ktorá je uvedená na web stránkach OFFICE.LIFE pri konkrétnej verzii a úrovni služieb.
 3. V prípade, že pri konkrétnej verzii a úrovni služby nie je uvedená na web stránkach OFFICE.LIFE cena za služby, pričom sa jedná o úroveň služby, v rámci ktorej si klient volí po vzájomnej dohode s poskytovateľom rozsah služieb, bude cena za služby stanovená poskytovateľom individuálne podľa rozsahu služieb.
 4. Po vybratí a označení konkrétnej verzie a úrovne služieb je klient povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie. Po úplnom a pravdivom vyplnení elektronického formuláru je klient povinný potvrdiť zadané údaje.
 5. Po vyplnení elektronického formuláru a potvrdení zadaných údajov v prípade služieb, ktorých cena za služby je uvedená na web stránkach OFFICE.LIFE, dochádza k presmerovaniu klienta na web stránku banky/platobnej brány a k zaplateniu objednávky prostredníctvom služby TrustPay. Po vykonaní platby nasleduje opäť presmerovanie na jednu z web stránok OFFICE.LIFE.
 6. Po vyplnení elektronického formuláru a potvrdení zadaných údajov v prípade služieb, ktorých cena za služby nie je uvedená na web stránkach OFFICE.LIFE, bude požiadavka s rozsahom služieb zvoleným zo strany klienta zaslaná poskytovateľovi. Poskytovateľ na základe požiadavky klienta ocení rozsah služieb a o návrhu ceny za služby prostredníctvom e-mailu informuje klienta na ním zadanú e-mailovú adresu. V prípade, že klient bude s cenou za služby súhlasiť objedná si predmetné služby potvrdzujúcim e-mailom adresovaným poskytovateľovi. Následne mu poskytovateľ zašle na ním zadanú e-mailovú adresu link na web stránku platobnej brány, kde dochádza k zaplateniu objednávky prostredníctvom služby TrustPay. Po vykonaní platby nasleduje presmerovanie na jednu z web stránok OFFICE.LIFE.
 7. Vykonaním platby udeľuje klient súhlas s elektronickou fakturáciou (zaslaním účtovného dokladu v elektronickej podobe).
 8. Akonáhle sa platba zrealizuje, dostane klient potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu. Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu bude aj faktúra v elektronickej podobe.
 9. Pred zaplatením ceny za služby, môže byť klientovi po dohode poskytnuté bezplatné užívanie služby (tzv. trial verzia) počas vopred dohodnutej doby.
 10. Služby budú klientovi poskytnuté v čase uvedenom pri špecifikácii služieb. Pri cloudovej verzii je služba poskytnutá bezodkladne, najneskôr však po zrealizovaní platby za služby. Ak časová špecifikácia pri konkrétnej službe chýba, bude služba, poskytnutá najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní od prijatia ceny za služby, resp. podľa dohody s klientom (primárne pre verziu non-cloud).
 11. Doba trvania zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a klientom je stanovená podľa objednanej služby a časového rozsahu. Začiatok zmluvného vzťahu sa počíta odo dňa, v ktorom došlo k objednávke služieb.
 12. Najneskôr 30 (slovom: tridsať) dní pred uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a klientom, poskytovateľ informuje klienta na ním zadanú e-mailovú adresu, že uplynie doba trvania zmluvného vzťahu a oboznámi ho o možnosti predĺženia poskytovania služieb za rovnakých podmienok. Súčasťou tohto oznámenia poskytovateľa bude aj pro-forma faktúra, v ktorej bude uvedená cena za služby rovnakej verzie a úrovne na ďalšie obdobie, podľa obdobia, ktoré si zákazník vybral pri prvotnej objednávke, ktorého začiatok sa zhoduje s dňom, v ktorom uplynie doba trvania pôvodného zmluvného vzťahu. Lehota splatnosti faktúry bude 14 (slovom: štrnásť) dní od jej doručenia klientovi.
 13. Predĺženie doby trvania zmluvného vzťahu s klientom nadobúda účinky až okamihom úhrady ceny za služby, s tým, že služby začne poskytovateľ poskytovať až po uplynutí doby trvania pôvodného zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a klientom. Úhradu ceny za služby pri predĺžení doby trvania zmluvného vzťahu je možné vykonať on-line na web stránkach OFFICE.LIFE prostredníctvom účtu klienta alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet poskytovateľa uvedený v pro-forma faktúre. Akonáhle klient zrealizuje platbu, dostane potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu. Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu bude aj faktúra v elektronickej podobe.
 14. Klient je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a klientom prejsť na inú úroveň a verziu poskytovaných služieb alebo individuálne doobjednať konkrétne služby. Prejdenie na inú úroveň/verziu alebo individuálne doobjednanie konkrétnych služieb sa realizuje prostredníctvom účtu klienta výlučne on-line na web stránkach OFFICE.LIFE.
 15. V prípade, že klient prechádza na inú úroveň/verziu služieb je povinný zaplatiť celkovú cenu za služby, na ktoré chce prejsť. Pri prejdení na inú úroveň služieb sa primerane uplatňujú vyššie uvedené pravidlá objednávania služieb, vrátane platby a fakturácie.
 16. Prejdenie na inú úroveň/verziu služieb je účinné až momentom úhrady ceny za služby, čím zaniká pôvodný zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom a vzniká nový zmluvný vzťah.
 17. V prípade, že sa klient omešká so zaplatením ceny za služby, a toto omeškanie presiahne päť (5) dní, poskytovateľ je oprávnený klientovi zablokovať prístup do služby. Zaplatením dlžnej čiastky ceny za služby bude prístup do služby poskytovateľom obnovený.
 18. Ak by omeškanie so zaplatením ceny za služby presiahlo tridsať (30) dní, bude účet klienta v službe zrušený. Zrušený účet klienta môže byť obnovený iba na základe písomnej dohody medzi klientom a poskytovateľom.

3. Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na klientov, ktorí sú fyzickými osobami, ako aj na osoby, ktorých osobné údaje budú uchovávané v OFFICE.LIFE klientom. Poskytovateľ spracúva osobné údaje o klientoch v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ako aj ďalších všeobecných právnych predpisov prijatých v oblasti ochrany osobných údajov (ďalej spoločne len „Predpisy na ochranu osobných údajov“).
  Poskytovateľ môže vystupovať vo vzťahu k zákazníkom, resp. zamestnancov klienta v pozícii sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. V takom prípade sa zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom riadi nasledovnými pravidlami:
 2. Prevádzkovateľom v zmysle ustanovení GDPR je klient. Klient a poskytovateľ sa dohodli na tom, že poskytovateľ bude prevádzkovateľovi (t.j. klientovi) poskytovať službu pri verzii cloud spojenú s uchovávaním dát z aplikácie OFFICE.LIFE, a to v pozícii sprostredkovateľa podľa ustanovení GDPR. Predmetom tejto časti obchodných podmienok je úprava práv a povinností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v súlade s čl. 28 GDPR a zákona.
 3. Prevádzkovateľ týmto poveruje poskytovateľa ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene klienta ako prevádzkovateľa služby OFFICE.LIFE v cloud verzii. Nakoľko prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov vo svojom mene len takého sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby, prevádzkovateľ vyhlasuje, že zistil, že poskytovateľ poskytuje dostatočné záruky v zmysle tejto vety.
 4. Predmetom spracúvania sú osobné údaje týkajúce sa dotknutých osôb tak, ako je špecifikované ďalej. Osobné údaje bude sprostredkovateľ spracúvať automatizovanými prostriedkami. Spracúvanie automatizovanými prostriedkami bude sprostredkovateľ vykonávať v internom systéme sprostredkovateľa, ako aj v systémoch tretích strán (dodávateľov sprostredkovateľa). Osobné údaje sa poskytovateľ zaväzuje v mene prevádzkovateľa spracúvať výhradne za účelom plnenia povinností podľa týchto obchodných podmienok. Sprostredkovateľ nesmie osobné údaje spracúvať na akýkoľvek iný účel. Účelom spracúvania je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Sprostredkovateľ začne spracúvať osobné údaje odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu podľa týchto obchodných podmienok, predmetom ktorého bude poskytovanie služieb v cloudovej verzii.
 5. Povolené operácie, ktoré je oprávnený sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov vykonávať, sú získavanie, zhromažďovanie, prehliadanie, uchovávanie, blokovanie, poskytovanie príslušným orgánom/sub-dodávateľom/výrobcom a likvidácia. Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľom bude sprostredkovateľ spracúvať len v rozsahu povolených operácií s nimi.
 6. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje počas doby určitej, t.j. do skončenia trvania zmluvného vzťahu s klientom a následnej bezodkladnej likvidácie osobných údajov.
 7. Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovateľ ako sprostredkovateľ v mene klienta sú predovšetkým titul, meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, emailový kontakt, údaje o objednávke, prípadne ďalšie nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy klienta s jeho zákazníkom alebo zamestnancom. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá je koncovým zákazníkom alebo zamestnancom klienta ako prevádzkovateľa.
 8. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa, vrátane pokynov ohľadom prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (s výnimkou ako je uvedené v článku 28 ods. 3 písm. a) GDPR). Poskytovateľ môže spracovávať osobné údaje na svojich informačných systémoch, ako aj informačných systémoch tretích osôb výlučne v rámci EÚ/EHP. V prípade, ak by malo dochádzať k cezhraničnému spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ s takým cezhraničným spracúvaním súhlasí. Poskytovateľ bude pred uskutočnením prvého prenosu informovať prevádzkovateľa o tretej krajine, kam sa budú osobné údaje prenášať.
 9. Poskytovateľ je povinný prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku (podľa článku 32 GDPR), a to najmä zabezpečiť:

  a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
  b) trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb;
  c) včasnú obnovu a dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu;
  d) pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

  Tieto opatrenia je sprostredkovateľ povinný zdokumentovať v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov.
 10. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečovať aktualizáciu prijatých opatrení tak, aby zodpovedala prijatým zmenám pri spracúvaní osobných údajoch, a to až do skončenia spracúvania osobných údajov podľa obchodných podmienok.
 11. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť spracúvané osobné údaje pred neoprávneným alebo náhodným sprístupnením, poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím, prenosom, zverejnením alebo zneužitím, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania, a to najmä nasledovnými opatreniami: a) existencia usmernenia pre riadenie a podporu informačnej bezpečnosti; b) určenie rolí a povinnosti vyplývajúcich z pracovnej náplne; c) existencia usmernenia pre prácu na diaľku a pre prácu s mobilnými zariadeniami; d) osobné údaje musia byť spracúvané iba oprávnenými osobami viazanými povinnosťou mlčanlivosti; e) existencia disciplinárneho postupu pre oprávnené osoby v prípade nedodržiavania definovaných pravidiel; f) riadenie a prideľovanie aktív; g) definícia klasifikácie informácií, postupov označovania a zaobchádzania s nimi; h) existencia opatrení zabezpečujúcich obmedzenie prístupu k informáciám a zariadeniam spracúvajúcim informácie; i) zavedenie riadenia a kontroly používateľských prístupov k osobným údajom; j) zabezpečenie správneho a efektívneho používania kryptografie na zabezpečenie dôvernosti, k) preukázania pôvodu alebo integrity informácií; l) prijatie opatrení na zabránenie neautorizovanému fyzickému prístupu, zničeniu alebo zasahovaniu do informácií organizácie alebo zariadení spracúvajúcich informácie; m) zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky zariadení spracúvajúcich informácie; n) ochrana informácií a zariadení spracúvajúcich informácie pred škodlivým softvérom (vrátane aktualizácie softvéru); o) ochrana informácií pred stratou (najmä formou zálohovania); p) zaznamenávanie dát a ich monitorovanie prostredníctvom zabezpečených logov; q) zabezpečenie integrity prevádzkových systémov; r) zabezpečenie ochrany informácií v sieťach a v podporných zariadeniach, ktoré ich v sieťach spracúvajú; s) ošetrenie bezpečnosti prenášaných informácií v rámci organizácie a s ktoroukoľvek treťou stranou; t) integrácia informačnej bezpečnosti do informačných systémov v celom ich životnom cykle; u) zabezpečenie ochrany údajov, ktoré sa použijú na testovanie (ak je relevantné); v) zabezpečenie ochrany aktív organizácie, ku ktorým pristupujú dodávatelia; w) zabezpečenie konzistentného a efektívneho prístupu na riadenie incidentov informačnej bezpečnosti vrátane komunikácie o bezpečnostných udalostiach a slabinách; x) zabudovanie kontinuity informačnej bezpečnosti do systému riadenia obchodnej kontinuity v organizácii; y) zabezpečenie dostupnosti zariadení na spracovanie informácií a vytvorenie postupu pre ukončenie pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti).
 12. Poskytovateľ je povinný po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR (článok 12 až 23 GDPR), a to podľa pokynov prevádzkovateľa, predovšetkým však na základe výslovného písomného pokynu alebo žiadosti prevádzkovateľa pri plnení informačnej povinnosti voči dotknutej osobe podľa článku 13 a 14 GDPR a pri zabezpečení výkonu práv dotknutej osoby podľa článkov 15 - 22 GDPR. Poskytovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa článku 32 až 36 GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi. V prípade, ak poskytovateľ obdrží podnet od dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa týchto obchodných podmienok, je povinný tento podnet bezodkladne predložiť prevádzkovateľovi. Poskytovateľ je povinný vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
 13. Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje Predpisy na ochranu osobných údajov. Osobné údaje možno spracúvať len v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.
 14. Poskytovateľ je v prípade inšpekcie zo strany dozorného orgánu povinný na požiadanie prevádzkovateľa okamžite predložiť prevádzkovateľovi všetky požadované dokumenty a informácie ohľadom ochrany osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa. V prípade akýchkoľvek zmien sa poskytovateľ zaväzuje prevádzkovateľa o nich vopred informovať tak, aby mohol prevádzkovateľ túto zmenu posúdiť a uskutočniť opatrenia, ktoré mu umožnia postupovať v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov (napr. splniť informačnú povinnosť voči dotknutým osobám ohľadom prenosu do tretej krajiny). Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo iného vzťahu prichádza do styku s poskytnutými osobnými údajmi, a ktorá bola o svojich právach a povinnostiach poučená podľa Predpisov na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ dáva pokyn poskytovateľovi, aby zhromaždené osobné údaje neboli spracúvané počas doby dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom v tejto súvislosti sa prevádzkovateľ zaväzuje dať záväzný pokyn sprostredkovateľovi na výmaz týchto údajov.
 15. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (vrátane ďalších sprostredkovateľov a ich oprávnených osôb). Povinnosť mlčanlivosti musí trvať aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR pri plnení jeho úloh v zmysle zákona.
 16. Prevádzkovateľ udeľuje poskytovateľovi všeobecný súhlas s poverením ďalších sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov Poskytovateľ je však povinný oznámiť prevádzkovateľovi minimálne 30 dní vopred informáciu o zamýšľanej zmene, t.j. poverení ďalšieho sprostredkovateľa alebo nahradení odsúhlaseného ďalšieho sprostredkovateľa iným ďalším sprostredkovateľom. Ak poskytovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tohto ďalšieho sprostredkovateľa je povinný (zmluvne) zaviazať na plnenie rovnakých povinnosti týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Predpisov na ochranu osobných údajov. Ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie poskytovateľ.
 17. Prevádzkovateľ sa zaväzuje: a) spracúvať osobné údaje výlučne na vymedzený účel, b) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, c) zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli získané, d) oznámiť poskytovateľovi písomne meno zodpovednej osoby prevádzkovateľa, ak bola poverená, e) za účelom ochrany osobných údajov prijať príslušné organizačné, personálne a technické bezpečnostné opatrenia v zmysle čl. 24 GDPR; f) poskytovať sprostredkovateľovi súčinnosť pri plnení obchodných podmienok a tohto vyhlásenia, g) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, rešpektovať zásady ochrany osobnosti a súkromia a konať spôsobom, ktorý neodporuje Predpisom na ochranu osobných údajov alebo obchodným podmienkam, h) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva; povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov; povinnosťou mlčanlivosti o osobných údajoch je prevádzkovateľ povinný preukázateľne zaviazať oprávnené osoby, i) dodržiavať všetky povinnosti uložené Predpismi na ochranu osobných údajov, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, predovšetkým poskytnúť potrebnú súčinnosť príslušným orgánom; v tom prípade je prevádzkovateľ ďalej povinný zabezpečiť dostupnosť dotknutých záznamov a zabrániť ich automatickému mazaniu, j) informovať poskytovateľa v rozumnom čase, ak prevádzkovateľ dostane:
  - požiadavku od dotknutých osôb na sprístupnenie ich osobných údajov alebo na poskytnutie informácie o stave spracúvania takýchto údajov sprostredkovateľom,
  - sťažnosť alebo požiadavku od dotknutých osôb v súvislosti s povinnosťami v zmysle Predpisov na ochranu osobných údajov, najmä požiadavky o výmaz osobných údajov, ktorá sa týka sprostredkovateľa, alebo
  - otázky od orgánov zodpovedných za ochranu údajov a jej kontrolu (napr. Úrad na ochranu osobných údajov), ktorá si vyžaduje kooperáciu so sprostredkovateľom.
 18. Prevádzkovateľ si ponechá vždy kontrolu a zodpovednosť nad osobnými údajmi. Ak akákoľvek dotknutá osoba požiada o poskytnutie informácie o spracovaní osobných údajov, o opravu osobných údajov, namieta zákonnosť spracúvania osobných údajov alebo iným spôsobom požiada o skončenie spracovávania osobných údajov alebo o ich výmaz, či blokovanie osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne dať písomný pokyn poskytovateľovi, aby prijal potrebné opatrenia, v prípade ak si žiadosť dotknutej osoby vyžaduje súčinnosť od poskytovateľa. Písomný pokyn môže byť aj formou e-mailu a to na e-mailovú adresu: info@office.life.
 19. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku zavineného porušenia povinností vyplývajúcich mu z obchodných podmienok, z Predpisov na ochranu osobných údajov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Ukončenie poskytovania služiebv

 1. Poskytovanie služieb sa končí okamihom uplynutia doby trvania zmluvného vzťahu medzi klientom a poskytovateľom, ak v týchto obchodných podmienkach nie je stanovené inak.
 2. Klient je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom predčasne, teda počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi klientom a poskytovateľom, a to formou zrušenia účtu klienta. Zrušenie účtu klienta je možné výlučne on-line na web stránkach OFFICE.LIFE.
 3. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a klientom na základe dobrovoľného zrušenia účtu klienta, klient nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny za služby.
 4. OFFICE.LIFE vymaže všetky dáta klienta spojené so službou bez zbytočného odkladu po deaktivácii účtu.

5. Reklamácie

 1. Reklamáciu možno uplatniť písomne (výlučne v elektronickej podobe) na vyššie uvedených adresách poskytovateľa, a to bez zbytočného odkladu.
 2. Poskytovateľ potvrdí klientovi prijatie reklamácie a túto vybaví najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní od jej doručenia.
 3. Ak pri procese objednania služieb došlo k odpísaniu zodpovedajúcej sumy ako ceny za služby z účtu klienta, za predpokladu, že platbu realizoval prostredníctvom platobnej karty, ale klientovi nebol zaslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu, a zároveň mu nebola poskytnutá služba z dôvodu nepripísania sumy zodpovedajúcej cene za služby na účet poskytovateľa, reklamáciu, ktorej obsahom je vrátenie peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí klient uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla.

6. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Poskytovateľ ani klient nenesú zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú poskytovateľ ani klient nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť vplyvom vyššej moci sú poskytovateľ a klient povinní si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Klient v takomto prípade nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny za služby.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch, a to nevynímajúc tie, ktoré sú závislé od technického vybavenia klienta, ako aj nesprávnosť údajov zadaných klientom, oslobodzuje poskytovateľa od dohodnutých záväzkov. Klient v takomto prípade nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny za služby. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený ponúknuť klientovi, pokiaľ to je možné, zúženie rozsahu poskytnutých služieb.
 5. Klient sa objednaním služieb zaväzuje poskytovať poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre úspešné poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa. Neposkytnutie tejto súčinnosti zo strany klienta oslobodzuje poskytovateľa od dohodnutých záväzkov.

7. Rozhodné právo

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a klientom súvisiace s produktom OFFICE.LIFE sa, v nadväznosti na článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.06.2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) v znení neskorších predpisov, riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8. Príslušnosť súdov

 1. Poskytovateľ a klient sa dohodli, že na akékoľvek spory vzniknuté z právnych vzťahov medzi nimi, ktoré súvisia s produktom OFFICE.LIFE, vrátane sporov o platnosť týchto právnych vzťahov, zakladajú, v nadväznosti na článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 zo dňa 12.12.2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov, právomoc súdov Slovenskej republiky.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Pri podaní objednávky na web stránkach OFFICE.LIFE sa predpokladá zo strany klienta znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na web stránky OFFIE LIFE. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje klienta.
 3. Poskytovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na web stránkach OFFICE.LIFE môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Poskytovateľ nenesie voči tretej osobe zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z web stránok OFFICE.LIFE.
 5. Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah služieb uvedených na web stránkach OFFICE.LIFE.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmeny týchto obchodných podmienok vstupujú do účinnosti dňom ich zverejnenia na web stránkach OFFICE.LIFE.
 7. Odoslaním objednávky poskytovateľovi, klient zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 8. Pokiaľ sú tieto obchodné podmienky vypracované vo viacerých jazykových verziách, prednosť má vždy slovenská jazyková verzia.
 9. Klient užíva služby na vlastné riziko a je zodpovedný za legálnosť všetkých svojich akcií spojených s užívaním služieb, pričom služby nesmie používať k nelegálnym aktivitám.
 10. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2020.